کانون انجمن های صنفی کارفرمایی قزوین www.qazvin-karfarma.com

ثبت نام در همایش ها

ثبت نام در همایش ها

آبان ۱۱, ۱۳۹۴

              نام و نام خانوادگی کد ملی تلفن تلفن همراه نام انجمن مربوطه نام موسسه یا شرکت شماره فیش واریزی نام همایش سمینار دولت بخش خصوصی و اقتصاد ایران در دوران پساتحریم توضیحات اضافی این قسمت نباید خالی رها شود. ثبت نام لطفا صبر...