کانون انجمن های صنفی کارفرمایی قزوین www.qazvin-karfarma.com

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی

  آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی...

آیین نامه ایمنی در جایگاههای عرضه سوخت

    آیین نامه ایمنی جایگاههای عرضه سوخت   arze sukht 4...

تصویر نامه مدیر محترم اندیشکده مطالعات نرم ایران

حکمرانی...

بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید

تامین اجتماعی

بخشنامه کلیه تشکل های عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی

...

تهاتربدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی

تهاتربدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی

مهر ۹, ۱۳۹۷

در راستای اجرای آیین نامه اجرایی بند (و) و تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در خصوص تهاتر بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با مطالبات آنها از دولت ، از طریق صدر اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم و فرم های مربوطه از طریق پورتال مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عموم وزارت متبوع ( به نشانی http:/iridmo.mefa.ir) قابل دریافت میباشد...