کانون انجمن های صنفی کارفرمایی قزوین www.qazvin-karfarma.com

اعضای اولین دوره کانون

کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان قزوین به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی با هدف حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد تشکیل گردید. اولین دوره این کانون با حضور ۲۴ انجمن صنفی بخش صنعت ، معدن و حرفه در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۳ به ثبت رسیده و آغاز به کار نمود . اعضاء اصلی هیئت مدیره و بازرسین اولین دوره کانون کارفرمایی بشرح ذیل انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره بازرسان -۱ آقای تاج الدین رجبی -۲ آقای اصغر آهنی ها -۳ آقای محمد امیر جباری (( نائب رئیس -۴ آقای علی محمد زمانی ((رئیس هیئت مدیره )) -۵ آقای مجید آهنگریان -۶ خانم خدیجه تهرانچی -۷ آقای علی اصغر نصراللهی (( دبیر کانون )) -۸ آقای محمد باقر فیاضی (( خزانه دار )) -۹ آقای علی حسن ظاهری -۱ آقای محمد تقی بابایی -۲ آقای سید محمد مهدی مدنی -۳ آقای داود...