کانون انجمن های صنفی کارفرمایی قزوین www.qazvin-karfarma.com

انتخابات مجمع عمومی صنایع نساجی قزوین

انتخابات مجمع عمومی صنایع نساجی قزوین

آبان ۱, ۱۳۹۹

...

اطلاع رسانی

...

ارکان کانون

ارکان  کانون  مجمع عمومی هیات مدیره بازرسان ۱) مجمع عمومی : عالی ترین رکن کانون ،مجمع عمومی است که از اجتماع نمایندگان انجمن های صنفی عضو ( اعضاء هیات مدیره ) با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل میگردد. ۲) هیات مدیره : هیات مدیره دارای ۹ عضو اصلی  است۵ نفر از انجمن های بخش صنعت و معدن ، ۴ نفر از بخش حرفه و چهار نفر بعنوان علی البدل که از بین کاندیداهای واجد شرایط با رای کتبی و مخفی اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند. ۳)بازرسان : بازرسان کانون متشکل از سه نفر بازرس اصلی ۲ نفر از بخش صنعت و معدن و یک نفر از بخش حرفه و دونفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضاء از بین کاندید های واجد شرایط عضو کانون برای مدت سه سال انتخاب می...