کانون انجمن های صنفی کارفرمایی قزوین www.qazvin-karfarma.com

حضور نمایندگان رزمایش مومنانه و همدلی مواسات با نمایندگان کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان قزوین

  در راستای ایجاد تعامل و هم افزایی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جلسه ای با حضور نمایندگان کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان و نمایندگان رزمایش مومنانه و همدلی مواسات  روز دوشنبه ۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۱۷/۳۰در دفتر کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان برگزار گردید....

چهل و هفتمین جلسه کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان قزوین

    چهل و هفتمین جلسه هیات مدیره و بازرسین کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان قزوین مورخه ۹۹/۳/۱۱ ساعت ۱۸/۳۰ در دفتر کانون برگزار...