کانون انجمن های صنفی کارفرمایی قزوین www.qazvin-karfarma.com

درباره ما

 

کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان قزوین به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی با هدف حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز  می باشد تشکیل گردید.
اعضاء هیئت مدیره و بازرسین این کانون از بین اعضاء هیئت مدیره  انجمنهای صنفی بخش صنعت ، معدن و حرفه  و پس از رای گیری انتخاب می گردند.